ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการดี วิชาการเด่น เน้นพัฒนาความรู้ สู่ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารยสหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 18.50 น. คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ มาเป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
มื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นายวาสนา ทองแลง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีโดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายธุรการปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหง มหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธาน ในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการพลเรือน อัยการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ และนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายวาสนา ทองแลง หัวหน้าสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียติจังหวัดอำนาจเจริญ นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธี เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการสัมนาบุคลากร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”
เมื่อวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการสัมนาบุคลากร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายโกวิทย์ น้อยโคตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยบุคลากรสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านต่างๆ ระหว่างบุคลากร และระหว่างสาขาวิทยบริการฯ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความภักดีต่อองค์กร และให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานอื่นๆ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ณ เขาค้อคันทรี่โฮมรีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดโครงการศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๔๐ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ๔๐ หน่วยกิต
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาโท (ทุกคณะ)
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๖ รายการ
เรื่อง ขายทอดตลาดรถตู้ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน อย ๖๙๐๖ กทม ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ