ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการดี วิชาการเด่น เน้นพัฒนาความรู้ สู่ชุมชน

 

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหมายให้ นายวาสนา ทองแลง หัวหน้าสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียติจังหวัดอำนาจเจริญ นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565  ณ หอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๑ ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙ รูป และจัดพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายวาสนา ทองแลง หัวหน้าสาขาฯพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอพระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสำราญนิเวศ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิีธ
คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" รัชกาลที่ 5 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาคประชาชนและมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดเวลา 06.30–08.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
คณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาเจริญเข้าร่วมพิธีวาง พวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายธนูสินธ์ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครคัดเลือก เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดโครงการศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๔๐ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ๔๐ หน่วยกิต
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาโท (ทุกคณะ)
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๖ รายการ
เรื่อง ขายทอดตลาดรถตู้ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน อย ๖๙๐๖ กทม ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง