ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการดี วิชาการเด่น เน้นพัฒนาความรู้ สู่ชุมชน

 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 2มีนาคม 2567เวลา 09.00 น.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหมายให้ นายวาสนา ทองแลง หัวหน้าสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีซึ่งตรงกับวันที่ 2 มีนาคมของทุกปีณ หอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย) แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ รุ่นที่ ๔๘ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้นำการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ณ ห้องบรรยาย AM๓๓๐๑

วันที่ ๑๗มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย รามคำแหงร่วมกับสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๒ ปี และจัดพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ องค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" รัชกาลที่ ๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

 

แบบสำรวจความต้องการเพื่อเปิดการเรียนการสอน โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 ลงชื่อที่นี่...
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาโท (ทุกคณะ)
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๖ รายการ
เรื่อง ขายทอดตลาดรถตู้ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน อย ๖๙๐๖ กทม ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ช่องทางติดตามข่าวสาร

สาขาฯ อำนาจเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนภาษา