ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

บริการดี วิชาการเด่น เน้นพัฒนาความรู้ สู่ชุมชน

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายวาสนา ทองแลง หัวหน้าสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียติจังหวัดอำนาจเจริญ นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธี เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการสัมนาบุคลากร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”
เมื่อวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการสัมนาบุคลากร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายโกวิทย์ น้อยโคตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยบุคลากรสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านต่างๆ ระหว่างบุคลากร และระหว่างสาขาวิทยบริการฯ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความภักดีต่อองค์กร และให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานอื่นๆ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ณ เขาค้อคันทรี่โฮมรีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี หรือ 5 ทศวรรษโดยมผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป และจัดพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช รวมทั้งได้จัดกิจกรรมปลูกต้น สุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ru.ac.th ,www.techno.ru.ac.th และ Google Meet ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
ภาพถ่ายอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การปลูก เก็บเกี่ยวและแปรรูปฟ้า (ทลายโจร) รามคำแหง” บรรยายออนไลน์ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยาย AM๓๑๐๕

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดโครงการศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๔๐ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ๔๐ หน่วยกิต
แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาโท (ทุกคณะ)