เปลี่ยนภาษา

 

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำรวจความต้องการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (วิชาโทภาพยนตร์ฯ) ส่วนภูมิภาค โดยแบบฟอร์มการสำรวจนี้ คณะสื่อสารมวลชน มีความตั้งใจจะนำข้อมูลเบื้องต้นไปดำเนินการหลักสูตร ภายใต้โครงการพิเศษ ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจในหลักสูตรดังกล่าวศึกษารายละเอียด และ ลงรายชื่อ/สาขาวิทยบริการฯ ได้ที่ https://mac.ru.ac.th/form-survey/

ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 2/2566 สัปดาห์ที่ (1) บรรยายวันที่ 2 -3 ธันวาคม 2566