"มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ "

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลับสู่หน้าหลัก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ   125 หมู่ที่ 3 ตำบลไก่คำ 

อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 37000  โทร: 045-523515   โทรสาร: 045-523516 หรือ 081-3901011