ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ