แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตร มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายละเอียดหลักสูตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)