ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ ๖

เอกสารที่นักศึกษาต้องนำมาให้คณะกรรมการผู้ทำการสอบ สัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับ ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ขยายเวลาการับสมัครและเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของ การ สำเร็จ การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ) ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปฎิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อโครงการหลักสูตร บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ ๑

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๔

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Master of Education Program in Innovative Curriculum and Learning Management)