กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับผู้สนใจเรียนสามราถลงชื่อจองสิทธิ์การเรียน ที่นี่

เชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์) และรองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์ ประธานโครงการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์) วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารพยารามราช ชั้น 1 ห้องบรรยาย 3105 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้ที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทย บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ **(ประกาศช่วงที่ ๑)**

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทย บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ **(ประกาศช่วงที่ ๒)**

เอกสารที่ต้องนำมาในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน งวดที่ ๑

ประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด อำนาจเจริญ (กลุ่มที่๓) รุ่นที่ ๒ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ช่วงที่ ๓)