ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ) ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรฯ และตารางวันฝึกซ้อมใหญ่ แยกตามคณะ สาขาวิชา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปฎิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการท่องเที่ยวและการบริการ รุ่นที่ ๑

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๔

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๖

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Master of Education Program in Innovative Curriculum and Learning Management)