ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ ๒/๒๕๖๕ สัปดาห์ที่ (๑๒) บรรยายวันท ี่๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

 

เปลี่ยนแปลงปฎิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอำนาจเจริญ "รุ่นที่ ๗" ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ ๗ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทย บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ **(ประกาศช่วงที่ ๑)**

เอกสารที่ต้องนำมาในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน งวดที่ ๑

ประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด อำนาจเจริญ (กลุ่มที่๓) รุ่นที่ ๒ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ช่วงที่2)