รับสมัครเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์: www.iregis2.ru.ac.th คลิกที่นี่

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 7 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดในการรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตร บัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 7