ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558สอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (รุ่นที่ ๔๐) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๔๐

บัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่น๔๐ สามารถตรวจ สอบรายชื่อเข้า รับพระราชทาน ปริญญาบัตรได้ที่นี่

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Master of Education Program in Innovative Curriculum and Learning Management)

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

รายละเอียดหลักสูตรคลิกที่นี่

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คลิกที่นี่

ใบสมัครสาธารณสุข คลิกที่นี่

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑ (รอบที่ ๓)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558สอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗