กำหนดการการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบรรยาย 3301 อาคารพระยารามราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอานาจเจริญ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ ๗ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด อำนาจเจริญ (กลุ่มที่๓) รุ่นที่ ๒ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2566

สมัครเรียนออนไลน์ ที่นี่...

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รับสมัครคัดเลือก เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 2

โครงการศึกษาภาคพิเศษรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 2