แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อโครงการหลักสูตร บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ ๑

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Master of Education Program in Innovative Curriculum and Learning Management)