รับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่ สาขา วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ ในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษา รายกระบวนวิชาเพื่อ เตรียมศึกษา ระดับปริญญาตรี (PRE - DEGREE) ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ บัดนี้ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้

นักศึกษา PRE-DEGREE ใช้วุฒิ ม.๓ สมัครเรียน คุณสมบัติ เรียนจบ มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้จบมัธยมศึกษาตอนต้นและ เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริญญาตรี(ปกติ)ใช้วุฒิ ม.๖ เทียบเท่า หรือสูงกว่าสมัครเรียนคุณสมบัติ เป็นผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย /เทียบเท่าหรือสูงกว่า เท่านั้น และไม่ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

ปริญญาตรี(กรณีใช้สิทธิเทียบโอน) ใช้วุฒิ ม.๖ เทียบเท่า หรือสูงกว่าสมัครเรียนคุณสมบัติ
เป็นผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย /เทียบเท่าหรือสูงกว่าขึ้นไป
 และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ดังนี้
๑.จบการสถาบันอื่น (อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
๒.ย้ายโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น (กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น)
๓.หมดสถานภาพ น.ศ. จาก ม.ร.
๔.เทียบโอนหน่วยกิต ๒ สถาบัน
๕.ปริญญาที่ ๒ จาก ม.ร. 

ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒) ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒