ขยายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Master of Education Program in Innovative Curriculum and Learning Management)

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษา ระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน คลิกที่นี่