การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบเพิ่มเติม)

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค (ครั้งที่๔) ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2564