ประกาศเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร

ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ) ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อโครงการหลักสูตร บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ ๑

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๔

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Master of Education Program in Innovative Curriculum and Learning Management)