รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 7 เรียนเสาร์ - อาทิตย์