งานบริหารและธุรการ

งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

นางสาววิชุดา ศรีพัชราวุธ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวปัทมาภรณ์ มุทาพร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานพัสด

นางหนูเวียง ปักสังคะเนย์

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานการเงิน

-

 

งานอาคารสถานที่

นางสดศรี โสภากันต์

ตำแหน่งพนักงานอาคารสถานที่

นายปริญญา ลาไป

ตำแหน่งพนักงานอาคารสถานที่

นายทวี สังขฤกษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป

นายทองพูล เผ่าผาง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป

งานยานพาหนะ

นายเจริญศักดิ์ ชมภู่
ตำแหน่งพนักงานขับรถ

นายสมบัติ วงค์เย็น
ตำแหน่งพนักงานขับรถ

งานบริการการศึกษา

 

นายนวนพ  คงเดช

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกฤษณา  วงษ์บุดดี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานสารสนเทศ

 

นายนวนพ คงเดช
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้างานสารสนเทศ)

งานห้องสมุดและบริการสืบค้น

นางสาวสุภาวดี บุญทำนุ

ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

งานคอมพิวเตอร์

นางสาววาสนา เหมือนทอง

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

งานระบบควบคุมและ
ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

นายณรงค์ชัย ตราทอง

ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

นายพิเชษฐ พลเดช

ตำแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นายชาญ พรมเยี่ยม

ตำแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นายอภิชาติ ชลมงคล

ตำแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

 

โครงสร้างผู้บริหาร/บุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ

นายวาสนา ทองแลง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าสาขาวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

นายทองปอน สมคำ
(หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย)

นายประสาร พุทธเคน
ลูกพลัด

นายพรทวี มาลาสาย
ลูกพลัด

นายบุญยงค์ ขันเพชร
ลูกพลัด