แบบคำร้องขอแก้ไขหนังสือสำคัญ

แบบฟอร์มคำร้องคืนเงิน

แบบคำร้องขอแก้ไขปริญญาบัตร

ขั้นตอนแจ้งจบการศึกษา

แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์

แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์

แบบฟอร์มสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ

แบบขอหนังสือรับรองบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แบบขอตรวจสอบการศึกษา กรณีไม่สำเร็จการศึกษา

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนล่าช้า และติดตามผลสอบ