รศ.กฤช  ภูริสินสิทธิ์  
 
spacer

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ

       

 

            

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดอำนาจเจริญ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการดี วิชาการเด่น เน้นพัฒนาความรู้ สู่ชุมชน  
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ"
 
ติดต่อ : Facebook : amnatru@hotmail.com
       เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ๐๒-๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๗๐๔๐ (ธุรการ)
      เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ๐๒-๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๗๐๔๑ (วิชาการ)
       เบอร์โทรสาขา : ๐๔๕-๕๒๓๕๑๕   โทรสาร : ๐๔๕-๕๒๓๕๑๖
      เบอร ์มือถือ : ๐๘๑-๓๙๐๑๐๑๑
 
     หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นปริญญาโท
ภายในสาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ
ประวัติสาขาฯ อำนาจ
ผู้บริหาร/บุคลากร
นโยบายของสาขาวิทยฯ
แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญ
สาขาวิทยบริการฯ 21 แห่ง
ประกันคุณภาพภายใน
ระบบสารสนเทศบุคคลากร
ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์
แหล่งสืบค้นข้อมูล ISC
ทำนุศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัยสถาบัน
ตรวจผลสอบปริญญาโท
ตรวจผลสอบปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ศิษย์เก่า รามคำแหงอำนาจฯ
ปฎิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค
โครงการบริการวิชาชีพแก่สังคม 
นโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (๓ D)
ประมวลภาพกิจกรรมของสาขาฯ
โครงการภายสาขาวิทยบริการฯจ.อำนาจเจริญ
โครงการ ฺBIO-MASS เฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียดโครงการBIo-MASSเฉลิมพระเกียรติ
โครงการแต่งกายด้วยผ้าไหม
โครงการ การเพาะเลี้ยงไข่มดแดง
รายละเอียดโครงการเพาะเลี้ยงไข่มดแดง
โครงการสบู่ดำ
โครงการปลูกข้าวหอมมะลิ
โครงการปลูกข้าวหอมมะล
สรุปโครงการปลูกข้าวหอมมะลิ
งานวิจัย สถาบัน
  ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
บรรยายสด จากห้องเรียน
มหาวิทยาลัยเคลื่อนที่
เรียนภาษาไทย ฟรี
Electronics Book
ศูนย์บริการสืบค้นข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานหอสมุดกลาง
ข่าวรามคำแหง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี
ฟังบรรยายสดจากห้องเรียน(ฟรี)
  ถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียน
 
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550             
   แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากบัณฑิตวิทยาลัย
  แบบขอรับบริการสืบคืนสารนิเทศ
  แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
  คำขอ  Transcript  กรณีไม่สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค
   แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต
แบบฟอร์มใบลาเรียนนักศึกษาปริญญาโท
แบบฟอร์มขอย้ายสาขาฯ สอบวิชา, ย้ายสาขาฯฟังการบรรยาย, ย้ายสาขาฯเรียนถาวร
แบบฟอร์มขอย้ายสาขาฯ สอบวิชา, ย้ายสาขาฯฟังการบรรยาย, ย้ายสาขาฯเรียนถาวร
แบบฟอร์มใบลา
แบบคำขอเปลี่ยน ชื่อ - สกุล
แบบคำร้องบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบคำร้องทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ใบนำส่งรายงาน
  สำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบการยืม - คืน หนังสือห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ
 สำหรับเจ้าหน้าที่
Amnatcharoen@ru.ac.th
สอบราคาจ้างซ่อมแซมผนังห้องเรียนปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
ผลสอบราคาจ้างซ่อมแซมผนังห้องเรียนปริญญาโท สาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการเปิดซองเสนอราคา
: แหล่งรวมงาน ::
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดอำนาจเจริญ
อีซีจ๊อบดอทคอม
น่ารักดอทคอม
ตารางบรรยายสรุป สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑ ปี ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษารางวัลเพชรน้ำหนึ่งและรางวัลเพชรประดับรามฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาคภาค ๒ และฤดูร้อน ๒๕๕๘
การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กำหนดรหัสศูนย์สอบ ส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) และเปลี่ยนแปลง สถานที่สอบของศูนย์สอบ จังหวัดเชียงราย
โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว
ประชาสัมพันธ์ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่สมัครใหม่ส่วนภูมิภาค
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 กรณีเทียบโอนหน่วยกิตคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คณะรัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ หลักสูตรปริญญาตรี
  กรณีเทียบโอนหน่วยกิตคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (เฉพาะบริหารธุรกิจบัณฑิต)
  สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
  เว็บไซต์ฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

   ขั้นตอนและแนวปฎิบัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการส่วนภูมิภาค

  ทุนการศึกษา (กยศ.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาโท
ใบแจ้งการชำระเงิน ขึ้นทะเบียน
ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์)
เอกสารการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต (ทั้ง ๓ คณะ)
ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์)
ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา (คณะรัฐศาสตร์)
ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนทุกคณะนักศึกษา ชั้นปีที่  1 (งวดที่ 2)
ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา (คณะบริหารธุรกิจ)
กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นปีที่ ๒ (เทอม ๓)
ตารางบรรยายชั้นปริญญาโท ปีที่ ๑ (เทอม ๑) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตารางบรรยายชั้นปริญญาโท ปีที่ ๒ (เทอม ๓) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาเก่า) ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กำหนดสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ไอ (I)วิชาประมวลความรู้ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

นักศึกษาปริญญาโทรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอำนาจเจริญติดต่อรับบัตรด้วยตนเองในวันเวลาทำการ เอกสารที่ใช้ในการรับบัตร ประจำตัวนักศึกษามีดังนี้ คลิก

 แนวปฎิบัติในการเข้าชั้นเรียน นักศึกษาปริญญาโทส่วนภูมิภาค
  คณะศึกษาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะนิติศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริการสาธารณสุข รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาเอก 
  สาขาเปิดสอนระดับปริญญาเอก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) จังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับ การเรียน การสอน และการสอบ ของนักศึกษาปริญญาโท 
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ชุดสูท)
ประมวลภาพกิจกรรมภายในสาขาฯ    
 
ประมวลภาพกิจกรรมภายในสาขาฯ (ย้อนหลังคลิกที่นี่)
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 

 

 

 

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง"มหัศจรรย์เซลล์ต้นกำเนิน"และกระชายดำเพื่อสุขภาพ

 

 

 

พิธีสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ลานพ่อขุนรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

(เกี่ยวข้าว)โครงการปลูกและพัฒนาพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ฯ

 

พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๓ ปี และงานราตรีน้ำเงิน - ทอง

 

 
 
 
     

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ   ๑๒๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลไก่คำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐    โทร: ๐๔๕ - ๕๒๓๕๑๕    โทรสาร: ๐๔๕ - ๕๒๓๕๑๖