รศ.กฤช  ภูริสินสิทธิ์  
 
spacer

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ

       

 

            

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดอำนาจเจริญ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการดี วิชาการเด่น เน้นพัฒนาความรู้ สู่ชุมชน  
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ"
 
ติดต่อ : Facebook : amnatru@hotmail.com
       เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ๐๒-๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๗๐๔๐ (ธุรการ)
      เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ๐๒-๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๗๐๔๑ (วิชาการ)
       เบอร์โทรสาขา : ๐๔๕-๕๒๓๕๑๕   โทรสาร : ๐๔๕-๕๒๓๕๑๖
      เบอร ์มือถือ : ๐๘๑-๓๙๐๑๐๑๑
 
     หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นปริญญาโท
ภายในสาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ
ประวัติสาขาฯ อำนาจ
ผู้บริหาร/บุคลากร
นโยบายของสาขาวิทยฯ
แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญ
สาขาวิทยบริการฯ 21 แห่ง
ประกันคุณภาพภายใน
ระบบสารสนเทศบุคคลากร
ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์
แหล่งสืบค้นข้อมูล ISC
ทำนุศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัยสถาบัน
ตรวจผลสอบปริญญาโท
ตรวจผลสอบปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ศิษย์เก่า รามคำแหงอำนาจฯ
ปฎิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค
โครงการบริการวิชาชีพแก่สังคม 
นโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (๓ D)
ประมวลภาพกิจกรรมของสาขาฯ
โครงการภายสาขาวิทยบริการฯจ.อำนาจเจริญ
โครงการ ฺBIO-MASS เฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียดโครงการBIo-MASSเฉลิมพระเกียรติ
โครงการแต่งกายด้วยผ้าไหม
โครงการ การเพาะเลี้ยงไข่มดแดง
รายละเอียดโครงการเพาะเลี้ยงไข่มดแดง
โครงการสบู่ดำ
โครงการปลูกข้าวหอมมะลิ
โครงการปลูกข้าวหอมมะล
สรุปโครงการปลูกข้าวหอมมะลิ
งานวิจัย สถาบัน
  ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
บรรยายสด จากห้องเรียน
มหาวิทยาลัยเคลื่อนที่
เรียนภาษาไทย ฟรี
Electronics Book
ศูนย์บริการสืบค้นข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานหอสมุดกลาง
ข่าวรามคำแหง
  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
สรุปองค์ความรู้โครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่2
สรุปองค์ความรู้การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำ ชีวภาพ ครั้งที่ 1

สรุปองค์ความรู้โครงการกินอยู่อย่างไรห่างไกลโรคเบาหวานเพื่อสุขภาพครั้งที่ 4

สรุปองค์ความรู้โครงการกินอยู่อย่างไรห่างไกลโรคเบาหวานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี
ฟังบรรยายสดจากห้องเรียน(ฟรี)
  ถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียน
 
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550             
   แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากบัณฑิตวิทยาลัย
  แบบขอรับบริการสืบคืนสารนิเทศ
  แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
  คำขอ  Transcript  กรณีไม่สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค
   แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต
แบบฟอร์มใบลาเรียนนักศึกษาปริญญาโท
แบบฟอร์มขอย้ายสาขาฯ สอบวิชา, ย้ายสาขาฯฟังการบรรยาย, ย้ายสาขาฯเรียนถาวร
แบบฟอร์มขอย้ายสาขาฯ สอบวิชา, ย้ายสาขาฯฟังการบรรยาย, ย้ายสาขาฯเรียนถาวร
แบบฟอร์มใบลา
แบบคำขอเปลี่ยน ชื่อ - สกุล
แบบคำร้องบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบคำร้องทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ใบนำส่งรายงาน
  สำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบการยืม - คืน หนังสือห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ
 สำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
Amnatcharoen@ru.ac.th
สอบราคาจ้างซ่อมแซมผนังห้องเรียนปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
ผลสอบราคาจ้างซ่อมแซมผนังห้องเรียนปริญญาโท สาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการเปิดซองเสนอราคา
: แหล่งรวมงาน ::
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดอำนาจเจริญ
อีซีจ๊อบดอทคอม
น่ารักดอทคอม
 
ตารางบรรยายสรุปยอดนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่คณาจารย์ เดินทางมาบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ
ตารางบรรยายสรุป สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตารางเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ บรรยายตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
กำหนดการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาคภาค ๒ และฤดูร้อน ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว
ประชาสัมพันธ์ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่สมัครใหม่ส่วนภูมิภาค
 กรณีเทียบโอนหน่วยกิตคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คณะรัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ หลักสูตรปริญญาตรี
  กรณีเทียบโอนหน่วยกิตคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (เฉพาะบริหารธุรกิจบัณฑิต)
  สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
  เว็บไซต์ฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

   ขั้นตอนและแนวปฎิบัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการส่วนภูมิภาค

  ทุนการศึกษา (กยศ.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาโท
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาศาสตร์ที่มีรายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ภายในวันที่๒๗เมษายน๒๕๕๙ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
เอกสารในการยื่นขอสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร
แบบฟอร์มการขอสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์
กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
เอกสารในการยื่นขอสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร
แบบฟอร์มการสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร
เอกสารในการยื่นขอสอบประมวลความรู้คณะบริหารธุรกิจ
แบบฟอร์มการสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ
กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นปีที่ ๑ (เทอม ๑)
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาเก่า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ตารางบรรยายชั้นปริญญาโท ปีที่ ๑ เทอม ๒
ตารางบรรยายชั้นปริญญาโท ปีที่ ๒ เทอม ๔
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาเก่า) ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

นักศึกษาปริญญาโทรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอำนาจเจริญติดต่อรับบัตรด้วยตนเองในวันเวลาทำการ เอกสารที่ใช้ในการรับบัตร ประจำตัวนักศึกษามีดังนี้ คลิก

 แนวปฎิบัติในการเข้าชั้นเรียน นักศึกษาปริญญาโทส่วนภูมิภาค
  คณะศึกษาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะนิติศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาเอก 
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ิิ
ปฎิทินการขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการเขียนงานนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๗
  สาขาเปิดสอนระดับปริญญาเอก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) จังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน - สัมภาษณ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๖

ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับ การเรียน การสอน และการสอบ ของนักศึกษาปริญญาโท 
ประมวลภาพกิจกรรมภายในสาขาฯ    
 
ประมวลภาพกิจกรรมภายในสาขาฯ (ย้อนหลังคลิกที่นี่)
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 

 

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

เข้าร่วมงานวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

 

 

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

งานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก

 

 

พิธีถวายสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง "ครบรอบ ๔๔" มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
 
 
     

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ   ๑๒๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลไก่คำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐    โทร: ๐๔๕ - ๕๒๓๕๑๕    โทรสาร: ๐๔๕ - ๕๒๓๕๑๖