แบบประเมิน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ ๒๕๕๖

ความต้องการการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ

คุณภาพของการใ้ห้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

คุณภาพของการให้บริการคำแนะนำด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต

ความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

รศ.กฤช  ภูริสินสิทธิ์  
spacer

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ

       

 

            

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดอำนาจเจริญ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการดี วิชาการเด่น เน้นพัฒนาความรู้ สู่ชุมชน 
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ"
 
ติดต่อ : Facebook : amnatru@hotmail.com

                               Web Design Factory                                      

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม (เริ่มนับวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)        

       เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ๐๒-๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๗๐๔๐ (ธุรการ)
      เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ๐๒-๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๗๐๔๑ (วิชาการ)
       เบอร์โทรสาขา : ๐๔๕-๕๒๓๕๑๕   โทรสาร : ๐๔๕-๕๒๓๕๑๖
      เบอร ์มือถือ : ๐๘๑-๓๙๐๑๐๑๑
 
     หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นปริญญาโท
ภายในสาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ
ประวัติสาขาฯ อำนาจ
ผู้บริหาร/บุคลากร
นโยบายของสาขาวิทยฯ
แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญ
สาขาวิทยบริการฯ 21 แห่ง
ประกันคุณภาพภายใน
ระบบสารสนเทศบุคคลากร
ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์
แหล่งสืบค้นข้อมูล ISC
ทำนุศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัยสถาบัน
ตรวจผลสอบปริญญาโท
ตรวจผลสอบปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ศิษย์เก่า รามคำแหงอำนาจฯ
ปฎิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค
ธงคำตอบคณะนิติฯ
โครงการบริการวิชาชีพแก่สังคม 
นโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (๓ D)
ประมวลภาพกิจกรรมของสาขาฯ
โครงการภายสาขาวิทยบริการฯจ.อำนาจเจริญ
โครงการ ฺBIO-MASS เฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียดโครงการBIo-MASSเฉลิมพระเกียรติ
โครงการแต่งกายด้วยผ้าไหม
โครงการ การเพาะเลี้ยงไข่มดแดง
รายละเอียดโครงการเพาะเลี้ยงไข่มดแดง
โครงการสบู่ดำ
โครงการปลูกข้าวหอมมะลิ
โครงการปลูกข้าวหอมมะล
สรุปโครงการปลูกข้าวหอมมะลิ
งานวิจัย สถาบัน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี 
ฟังบรรยายสดจากห้องเรียน(ฟรี)
  ถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียน
 
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550             
   แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากบัณฑิตวิทยาลัย
  แบบขอรับบริการสืบคืนสารนิเทศ
  แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
  คำขอ  Transcript  กรณีไม่สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค
  แบบคำร้องบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  แบบคำร้องทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  แบบคำร้องขอฟังบรรยายต่างสาขา 
  แบบฟอร์มใบลา
  เอกสารการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
เอกสารการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตนักศึกษาปริญญาโท
  สำหรับนักศึกษา
  ตรวจสอบการยืม - คืน หนังสือห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วันที่ ๑๗ มิถุนายน - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
ตารางเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ห้องบรรยายเทป วันที่ ๑๗ มิถุนายน - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖)
 ตารางบรรยายสรุปส่วนภูมิภาค ภาค1 ปีการศึกษา 2555
  สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
  เว็บไซต์ฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
  การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
  ขั้นตอนและแนวปฎิบัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการส่วนภูมิภาค
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

  กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ทุนการศึกษา (กยศ.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาโท
ตารางการบรรยายวิชา RAM6000 (ความรู้คู่คุณธรรม)

นักศึกษาปริญญาโทรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอำนาจเจริญติดต่อรับบัตรด้วยตนเองในวันเวลาทำการ เอกสารที่ใช้ในการรับบัตร ประจำตัวนักศึกษามีดังนี้ คลิก

แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้คณะบริหารธุรกิจ ส่งเอกสารขอสอบประมวลความรู้รอบสอง ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
กำหนดการสอบประมวลความรู้รอบสอง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เอกสารการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตทุกคณะ
ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเก่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 ตารางบรรยายชั้นปริญญาโท ชั้นปีที่ี ๑ เทอม ๑
 ตารางบรรยายชั้นปริญญาโท ชั้นปีที่ี ๒ เทอม ๓
 แนวปฎิบัติในการเข้าชั้นเรียน นักศึกษาปริญญาโทส่วนภูมิภาค
  คณะศึกษาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะนิติศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาเอก 
  สาขาเปิดสอนระดับปริญญาเอก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศเปลี่ยนวันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ ๕

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ รุ่นที่ ๕ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับ การเรียน การสอน และการสอบ ของนักศึกษาปริญญาโท 
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
    งานวิจัย สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 สำหรับเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
บรรยายสด จากห้องเรียน
มหาวิทยาลัยเคลื่อนที่
เรียนภาษาไทย ฟรี
Electronics Book
ศูนย์บริการสืบค้นข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานหอสมุดกลาง
ข่าวรามคำแหง
  งานวิจัยสถาบัน ๑  
  งานวิจัยสถาบัน ๓
 
    
 
 
Amnatcharoen@ru.ac.th
สอบราคาจ้างซ่อมแซมผนังห้องเรียนปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
ผลสอบราคาจ้างซ่อมแซมผนังห้องเรียนปริญญาโท สาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการเปิดซองเสนอราคา
: แหล่งรวมงาน ::
น่ารักดอทคอม
จ๊อบไทยดอทคอม
อีซีจ๊อบดอทคอม
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 
     
ประมวลภาพกิจกรรมภายในสาขาฯ ประมวลภาพกิจกรรมภายในสาขาฯ (ย้อนหลังคลิกที่นี่)  
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมงานพิธีบรวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

 

 

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

 

 

โครงการปลูก และพัฒนาพันธุ์ข้าวปลูกได้ตลอดทั้งปี

     

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ   ๑๒๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลไก่คำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐    โทร: ๐๔๕ - ๕๒๓๕๑๕    โทรสาร: ๐๔๕ - ๕๒๓๕๑๖