Welcome to http://wwwlib.ru.ac.th
ภายใน สาขาวิทยบริการฯ
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด อำนาจเจริญ"   
  เยี่ยมชม สาขาฯ อำนาจเจริญ
  ประวัติสาขาอำนาจเจริญ
  ผู้บริหาร/บุคลากร
  สาขาวิทยบริการฯ 21 แห่ง
 
เกี่ยวกับห้องสมุด
  ประวัติความเป็นมา
  บุคลากร
  ระเบียบการยืม - คืนหนังสือ
  เวลาเปิด - ปิด
  การสมัครสมาชิก/ค่าธรรมเนียม
  location Code/Status

 

 ห้องสมุด
  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  ห้องสมุดต่างประเทศ
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Search Engine

ภาครัฐฯ / องค์กร / สถาบัน  

Login เข้าใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร
ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ต้อง Login เข้าใช้งาน
และ Logout ออกจากระบบ เมื่อเลิกใช้งาน

 

 

 

  ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

>> ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
 >> ฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสาร และเอกสาร
>> ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
 >> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ม.รามคำแหง
>> ฐานข้อมูลพระบรมราโชวาท
 >> ดรรชนีราชกิจจานุเบกษา
 >> ดรรชนีสยามจดหมายเหตุ
 >> ดรรชนีสิ่งพิมพ์รัฐบาล
 >> ดรรชนีสารบัญวารสาร
 >> ฐานข้อมูลชีวประวัติ (Bio Database)
 >> ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ ม.ร.
 >> ฐานข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ม.ร.
 >> ฐานข้อมูลข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ม.ร.
 >> ฐานข้อมูลปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ร.
>> ฐานข้อมูลกฏหมาย
 >> ฐานข้อมูลซีดีรอม

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

 >>     ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e–Journal)
     ABI/INFORM, Academic Search
Elite
, CJO, CIAO, ..
 >> ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e–Book)
      2eBook, CRCnetBASE, Ebrary,
NetLibrary, SpringerLink, ..
 >> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)
      Digital Collection (ThaiLIS),
Dissertation (IR-web), Proquest
 >> ฐานข้อมูลข่าว (e-News)
      iQNewsClip, NewsCenter
 >> ฐานข้อมูลออนไลน์ ทดลองใช้ (Trial)
      ฐานข้อมูลกฎหมาย 3 มิติ, BioOne
>> ฐานข้อมูลวารสาร
      Journal Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 24  สิงหาคม   2554

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ  125 หมู่ที่ 3 ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร : 045-523515       โทรสาร : 045-523516

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  :  7041 (ห้องธุรการ)          7040 (ห้องวิชาการ)