ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดอำนาจเจริญ
รศ.กฤช ภูริสินสิทธิ์

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดอำนาจเจริญ
ดร.พงษ์ศักดิ์ ละไมพิศ

หัวหน้าสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ
 

นายวาสนา ทองแลง
หัวหน้าสาขาวิทยบริการ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

งานบริหารและธุรการ

งานสารสนเทศ

งานบริการการศึกษา

นางสาววิชุดา ศรีพัชราวุธ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายนวนพ คงเดช
นักวิชาการศึกษา และหัวหน้างานสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

นายศรุฒิ  พุดแดง
นักวิชาการศึกษา
ปฎิบัติการ

นางสาวสุวินา ชาลีโสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ

นางสาววาสนา เหมือนทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

นายเอกชัย สิงห์ทอง
นักวิชาการศึกษา
ปฎิบัติการ

นางสาวคำฟ้า บุญทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ

นางสาวสุภาวดี บุญทำน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ปฎิบัติการ

 

 

 

 

นางสาวกฤษณา วงศ์บุดดี
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
ปฎิบัติงาน


 

 


 

 

 

งานสารสนเทศ (ช่างเทคนิค)

นายณรงค์ชัย ตราทอง
ช่างเทคนิค
ปฎิบัติงาน

นายพิเชษ พลเดช
ช่างเทคนิค
ปฎิบัติงาน

นายชาญ พรมเยี่ยม
ช่างเทคนิค

     

 

งานอาคาร/สถานที่

 

 

 

นายเจริญศักดิ์ ชมพู่
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

นายสมบัติ วงศ์เย็น
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายเกษม ใยสวัสดิ์
พนักงานอาคารสถานที่

นางสดศรี โสภากันต์
พนักงานอาคารสถานที่

นางหนูเวียง ปักสังคเนย์
พนักงานอาคารสถานที่

 

 

นายปริญญา ลาไป
พนักงานอาคารสถานที่

 

 

นายทวี สังขฤกษ์
คนสวน

 

นายธีระ สังขฤกษ์
คนสวน

 
 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 

พลฯ ขวัญไชย   มาสู่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

นายทองปอน  สมคำ

ลูกผลัด

 

 

 

 

พลฯ สิทธิพร  โล่ห์คำ

ลูกผลัด

     

 

 

ลูกผลัด

พลฯ อภิสิทธิ์  ไชยดี

ลูกผลัด

พลฯ เฉลิมพล  โพธารินทร์

ลูกผลัด