ห้องสมุด สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ  "บริการดี  วิชาการเด่น เน้นพัฒนา  ความรู้สู่ชุมชน"

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์กฤช   ภูริสินสิทธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

นายวาสนา  ทองแลง

หัวหน้าสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดอำนาจเจริญ

 

นายนวนพ   คงเดช

หัวหน้างานสารสนเทศและนักวิชาการศึกษา

 

 

ผู้ดูแลห้องสมุด

 

ผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์