https://www.ru.ac.th/th

ระเบียบการและคู่มือรับสมัคร นศ.ใหม่ส่วนภูมิภาค ปี 2565

คู่มือสมัครการใช้งาน @Rumail.ru.ac.th (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีใช้สมัครเข้าฟังบรรยาย)

คู่มือการสมัครใช้งานระบบ E-service (ระบบตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

คู่มือการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ส่วนภูมิภาค ระบบลงทะเบียนเรียน ทางอินเทอร์เน็ต

s

Download แบบฟอร์ม, เอกสาร, ใบคำร้องต่าง ๆ (สวป.)

แบบคำร้องงานบริการต่าง ๆ ของฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา

ใบคำร้องมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใบคำร้องขอแก้ไขรหัสประจำตัวนักศึกษาผิดประเภท จากรายกระบวนวิชา (PreDegree) เป็น ระดับปริญญาตรี

ใบคำร้องขอแก้ไขรหัสประจำตัวนักศึกษาผิดประเภท จากปริญญาตรี เป็น รายกระบวนวิชา (PreDegree)

ใบคำร้องขอปรับฐานข้อมูลใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัคร (ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต และสมัครภูมิภาค)

คำร้องเพื่อขอดำเนินการทดสอบภาษาไทย (ผู้สมัครต่างชาติที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นนักศึกษา มร. จะต้องผ่านการทดสอบภาษาไหยก่อน)

แบบฟอร์มที่อยู่ (School Address Form)

แบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form)

แบบคำร้องงานบริการต่าง ๆ ของฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

แบบขอทำบัตรนักศึกษาแบบ Master Card และขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักศึกษา

แบบขอทำบัตรนักศึกษาแบบ Master Card (กรณียื่นด้วยตนเอง)

แบบขอทำบัตรนักศึกษาแบบ Master Card (กรณีขอทำบัตรทางไปรษณีย์ ของ นศ.ส่วนกลางและภูมิภาค)

แบบขอทำบัตรนักศึกษาแบบ Master Card (กรณีโอนย้ายรบบการเรียนการสอนจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค)

แบบขอทำบัตรนักศึกษาแบบ Master Card (กรณีโอนย้ายรบบการเรียนการสอนจากส่วนภูมิภาคไปส่วนกลาง)

ที่ตั้งธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่แจกบัตรประจำตัวนักศึกษาที่สมัครส่วนภูมิภาค ทางไปรษณีย์ 39 ศูนย์สอบ

Student Smart Card Request Form

School Address

แบบยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา

คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล คำนำหน้านาม ยศ

แบบคำร้องขอย้ายคณะ เปลี่ยนสาขาวิชา และลาออก (นศ. Pre Degree ไม่มีการย้ายคณะเพราะเป็นการเรียนแบบรายวิชา จึงไม่ได้สังกัดคณะใด ๆ)

แบบยื่นคำขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา

แบบคำร้องงานบริการต่าง ๆ ของฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ

คำร้องขอใบรับรองสภาฯ ภาษาอังกฤษและใบแปลปริญญาบัตร

คำร้องขอถ่ายสำเนาใบรับรองสภาฯ

คำร้องขอหนังสือรับรองนักศึกษา

คำร้องขอใบรับรองอนุปริญญา

คำร้องขอหนังสือสำคัญและขึ้นทะเบียนปริญญา (Graduation Certificate Request Form)

ใบคำร้องของ One Stop Service

คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต (Transcript)

คำร้องขอใบรับรองผลไม่สำเร็จการศึกษา (Transcript)

คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (นักศึกษาส่วนภูมิภาค)

คำร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค

แบบคำร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ของฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ

ใบคำร้องการลงทะเบียนเรียน (กรณีนักศึกษาสมัครใหม่)

ใบคำร้องการลงทะเบียนเรียน (กรณีนักศึกษาเก่า)

ใบคำร้องการลงทะเบียนเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา)

ใบคำร้องการลงทะเบียนเรียน (กรณีชำระเงินเกิน)

ใบคำร้องการลงทะเบียนเรียน (กรณีทุนการศึกษา)

ใบคำร้องขอบอกเลิกกรณีพิเศษ (ม.ร.50)

ใบคำร้องขอรับเงินคืน หรือขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา (นักศึกษาส่วนภูมิภาค)

ใบคำร้องกรณีชำระเงินเกิน (นักศึกษาส่วนภูมิภาค)

ใบคำร้องขอบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา (ม.ร.51) *สำหรับผู้ขอจบการศึกษาในภาค 1 2 หรือ ภาคฤดูร้อน

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ

แบบขออนุมัติย้ายศูนย์สอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค

แบบลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนภูมิภาค)